image001 3

 

Chương trình Tĩnh Tâm & Khấn Lòng Thương Xót Chúa

của Mùa Chay năm nay sẽ được tổ chức vào:

Địa Điểm: Phòng Ăn Trường Pompei

Thời Gian: Thứ Bảy Ngày 12, Tháng 3 (12:00 am – 5:00 pm)

Phụ Trách: Linh Mục Nguyễn Hùng Cường (New York City)

12:00 - 2: 00 pm Khai mạc (LM Tuyên Úy)

Giảng Thuyết (LM Hùng Cường)

2:00 - 3:00 pm Nghi Thức Sám Hối, Xưng Tội

3:00 - 4:00 pm Chầu Thánh Thể

Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót

4:00 - 5:00 pm Thánh Lễ (LM Tuyên Úy)

Chia Sẽ Lời Chúa (LM Hùng Cường)

Xin kính mời quý ông bà, cô bác và anh chị em lưu tâm và sắp đặt thời gian để cùng

tham gia chương trình tĩnh tâm này hầu dọn mình bước vào Tuần Thánh và Mừng

Chúa Phục Sinh. Trân trọng kính mời!

Trong BTMV CN 2/28, chúng tôi đã thông báo thời gian của chương tĩnh tâm là từ 10AM- 6PM. Thời

gian này không đúng. Xin vui lòng xem lại thời gian tĩnh tâm ở phần trên. Thành thật cáo lỗi!