Cộng đoàn xin gửi lời phân ưu đến Chị Hà (hiền thê của anh Phạm Hiệp, Khu Phêrô) vừa có thân mẫu là Linh Hồn:  Anna Phạm Thị Bảy, qua đời chiều ngày 29-12-2014, tại Việt Nam. Cụ Bà hưởng thọ 89 tuổi. Nay Chúa rước cụ về trời. Xin Chi Hà cùng gia quyến bớt đau buồn và hãy phó thác niềm tin vào Thiên Chúa vì Ngài là sự sống lại và là sự sống. 

Xin Thiên Chúa sơm đưa linh hồn Anna Phạm Thị Bảy về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Anna được Thiên Chúa đoái thương và sơm đưa về Thiên Quốc để cùng sum họp với các thánh trên trời!