Họp Ban Chấp Hành: Chúa Nhật 7/27/14

(Sau Thánh Lễ 12:30pm)

Xin kính mời thành viên BCH, đại diện các đoàn thể và trưởng/phó các khu đến tham dự. Địa điểm: Phòng Họp Nhà Nguyện. Nội dung: Picnic CĐ, Hành Hương Buffalo và các vấn đề rất quan trọng khác của CĐ. Chi tiết nội dung và biên bản phiên họp lần trước sẽ được email đến mọi người một tuần trước phiên họp. Những ai không có email xin vui lòng thông báo cho Anh Cường (Ban Thông Tin) để được nhận những tài liệu này. Xin cám ơn!